POLITYKA PRYWATNOŚCI

Legal Tech Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie

 • PREAMBUŁA

W trosce o zapewnienie zgodności z ustanowionymi w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) [dalej: RODO] wymogami ochrony danych osobowych, a także w celu umożliwienia Państwu komfortowego i bezpiecznego korzystania ze świadczonych przez nas usług, niniejszym przygotowaliśmy dokument informacyjny, w którym pragniemy Państwu przedstawić stosowaną przez nas politykę prywatności, a w szczególności politykę pozyskiwania, przetwarzania, przechowywania, ochrony, przekazywania, zabezpieczania czy usuwania pozyskanych od Państwa w trakcie świadczenia przez nas usług danych osobowych. Niniejszy dokument zawiera podstawowe informacje dotyczące przeprowadzanych przez nas procesów na pozyskanych od Państwa danych osobowych. 

 • PODSTAWOWE INFORMACJE
 1. Administratorem i podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest spółka Legal Tech Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie przy ulicy Wolności 40/24, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000840163, NIP: 6272767167, REGON: 386008927 [dalej: Spółka].
  1. Administratorem i podmiotem przetwarzającym dane osobowe Wspólników Spółki będącej Klientem na mocy umowy o świadczenie usług jest Spółka będąca Klientem. Spółka Legal Tech Solutions Sp. z o.o. na mocy umowy odpowiada wyłącznie w zakresie danych osobowych niezbędnych do rejestracji, danych osobowych przekazanych przez Spółkę będącą Klientem.
  2. Administratorem i podmiotem przetwarzającym dane osobowe osób odwiedzających portal internetowy Spółki jest Spółka.
 1. Spółka prowadzi Portal Internetowy pod adresem: www.zdalnewalne.pl, a także w formie udostępnionej Aplikacji do prowadzenia Walnego Zgromadzenia Wspólników, posiedzeń Rad Nadzorczych lub posiedzeń Zarządów w formie zdalnej.
 1. Spółka trudni się świadczeniem usług polegających w szczególności na udostępnieniu oprogramowania informatycznego służącego prowadzeniu walnego zgromadzenia wspólników spółek kapitałowych, posiedzeń rad nadzorczych lub posiedzeń zarządów w formie stacjonarnej jak i zdalnej przy użyciu narzędzi komunikowania się na odległość. Spółka trudni się również w prowadzeniu Portalu Internetowego pod adresem www.zdalnewalne.pl oraz Aplikacji.
 1. Spółka dokonuje przetwarzania danych osobowych w oparciu o przepisy RODO oraz sporządzonej na ich podstawie polityki ochrony danych osobowych, zawierającej opis zasad ochrony danych obowiązujących w Spółce, a także załączniki uszczegóławiające (wzorcowe procedury lub instrukcje dotyczące poszczególnych obszarów zakresu ochrony danych osobowych).
 1. Dane osobowe przetwarzane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, krajów Unii Europejskiej, w szczególności przetwarzanie danych obejmuje pomieszczenia biurowe Spółki zlokalizowane przy ulicy Wolności 40/24 w Chorzowie. Dodatkowo obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe stanowią wszystkie komputery przenośne oraz inne nośniki danych będące własnością Spółki, a także będące własnością Wspólników Spółek będących Klientami.
 1. Odpowiedzialny za wdrożenie, utrzymanie, nadzór i monitorowanie przestrzegania polityki ochrony danych osobowych jest Zarząd Spółki.
 1. Za stosowanie polityki ochrony danych osobowych odpowiedzialna jest Spółka, komórki organizacyjne odpowiedzialne za obszar bezpieczeństwa informacji i danych osobowych komórki organizacyjne przetwarzające dane osobowe, wszyscy członkowie personelu Spółki.
 1. Spółka nie ma obowiązku wyznaczenia inspektora danych osobowych, o którym mowa
  w art. 37 RODO.
 • ZAKRES I TRYB POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO celem przetwarzania uzyskanych od Państwa danych osobowych jest świadczenie przez Spółkę usług, o których mowa w punkcie II.3 niniejszej Polityki Prywatności.
 1. Warunkiem świadczenia przez Spółkę usług jest dobrowolne wypełnienie formularza rejestracyjnego zgodnie z Regulaminem, przesłanie Spółce wypełnionego formularza rejestracyjnego, w którym Klient obowiązany jest podać przede wszystkim takie dane osobowe jak imię, nazwisko, adres e-mail ewentualnie numer telefonu. Spółka zastrzega sobie prawo do pozyskania od Klienta dodatkowych danych osobowych, które będą Spółce potrzebne do prawidłowego świadczenia usług na rzecz Klienta.
 1. Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ustępie poprzedzającym, następuje na podstawie każdorazowo wyrażonej przez Klienta zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, do czego Spółka jest upoważniona zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody przez Klienta następuje przez zaznaczenie na formularzu okienka „Wyrażam zgodę” znajdującego się pod klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania przez Spółkę danych osobowych Klienta. Wyrażając zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych, Klient wyraża jednocześnie zgodę na objęcie go postanowieniami zawartymi w niniejszej Polityce Prywatności.
 1. Spółka automatycznie pozyskuje także takie dane Klienta jak:
 1. informacje w dziennikach serwerów – dotyczą żądania strony wysłane przez Klienta, daty i godziny takiego żądania oraz wysłania odpowiedzi, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego;
 2. adres IP urządzenia Klienta – na jego podstawie możliwe jest ustalenie miejsca, z którego Klient łączy się z siecią;
 3. pliki tekstowe (tzw. cookies) – wysyłane do urządzenia Klienta podczas odwiedzania strony internetowej.
 1. Spółka uzyskuje dane osobowe także w sposób bezpośredni lub przekazany Spółce za pomocą środków porozumiewania się na odległość (np. za pomocą poczty elektronicznej lub telefonu komórkowego), a także w celach, które nie są bezpośrednio związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością. W takim przypadkach Spółka powiadamia drugą stronę o ciążącym na niej obowiązku informacyjnym i niezwłocznie uzyskuje od takiej osoby zgodę na przetwarzanie przekazanych jej danych osobowych, a także uzyskuje inne oświadczenia niezbędne do zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.
 1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Klientowi lub innej osobie w wyniku podania Spółce nieprawdziwych danych osobowych. To samo dotyczy sytuacji podania Spółce danych osobowych przez osobę, której dane osobowe nie dotyczą.
 • PRZECHOWYWANIE I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
 1. Pozyskane przez Spółkę dane osobowe przechowywane są w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym.
 1. Dane osobowe pozyskane w formie elektronicznej przechowywane są na komputerach lub innych urządzeniach elektronicznych należących do osób działających w imieniu Spółki, jej pracowników lub innych upoważnionych przez Spółkę osób. Osoby przechowujące w imieniu Spółki pozyskane przez nią dane osobowe zapewniają środki bezpieczeństwa, uniemożliwiające dostęp do przechowywanych danych przez osoby trzecie.
 1. Dokumenty zawierające dane osobowe w formie innej niż forma elektroniczna, przechowywane są w siedzibie Spółki znajdującej się przy ulicy Wolności 40/24 w Chorzowie, a także innych pomieszczeniach biurowych, w których prowadzona jest działalność Spółki. Dane osobowe w formie innej niż elektroniczna przechowywane są w przystosowanych do tego miejscach, które uniemożliwiają dostęp do nich przez osoby trzecie.
 1. Pozyskane przez Spółkę dane osobowe Klienta przechowywane będą przez okres niezbędny do prawidłowego świadczenia usług, nie dłuższy jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń. Po tym okresie pozyskane przez Spółkę dane osobowe Klienta zostaną trwale usunięte w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym. Warunkiem dalszego świadczenia przez Spółkę usług jest ponowne przekazanie aktualnych danych Klienta.
 1. Dane osobowe Klientów zostaną przez Spółkę usunięte także w następujących przypadkach:
 1. po rozwiązaniu umowy o świadczenie usług w serwisie internetowym, a po jej zakończeniu, w terminach i zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.);
 2. wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO;
 3. cofnięcia przez Klienta zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych, co wiąże się również z automatycznym rozwiązaniem umowy o świadczenie usług.
 1. Spółka niezwłocznie informuje Klienta o każdym incydencie naruszenia jego danych osobowych przez osoby nieupoważnione.
 1. W przypadku ustalenia nieupoważnionego dostępu do danych osobowych Klienta, Spółka podejmuje niezwłocznie działania niezbędne do zabezpieczenia danych osobowych Klienta przed ich dalszym naruszeniem, w szczególności w sytuacjach uzasadnionych o incydencie naruszenia danych osobowych poinformuje odpowiednie do charakteru naruszenia organy państwa.
 • PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Spółka niniejszym oświadcza, że pozyskane przez nią dane osobowe dotyczące Klientów mogą być przekazywane odpowiednim organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Przekazanie danych osobowych następuje na żądanie organu prowadzącego postępowanie oparte na obowiązującej podstawie prawnej uregulowanej w odrębnych przepisach stanowiących podstawę działania takiego organu. Spółka oświadcza, iż o każdym przekazaniu danych osobowych Klientów, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany drogą korespondencyjną lub mailową, nie później niż z upływem trzech dni od dnia przekazania danych osobowych.
 1. Pozyskane przez Spółkę dane osobowe Klientów korzystających ze świadczonych przez Spółkę usług mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Spółki, w szczególności dostawcom usług IT, wykonawcom usług konsultingowych, audytowych, świadczącym na rzecz spółki usługi prawne, marketingowe lub księgowo-kadrowe. Podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy ze Spółką i wyłącznie w zgodzie z jej poleceniami. Lista podmiotów współpracujących ze Spółką na mocy umowy o przetwarzanie danych osobowych udostępniona zostanie Klientowi na jego uprzednie wezwanie.
 1. Przekazanie danych osobowych Klientów podmiotom innym niż wymienione w ustępach poprzedzających może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach w oparciu o określoną podstawę prawną i po uprzednim poinformowaniu o tym Klienta, którego dane dotyczą.
 1. Forma i tryb przekazania danych osobowych Spółka dostosowuje do charakteru pozyskanych danych osobowych, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo przed nieupoważnionym dostępem osób trzecich.
 • PRAWA KLIENTÓW ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
 • Klient ma w każdym czasie prawo wglądu do swoich danych osobowych, które Spółka przetwarzana w celach wynikających ze świadczonych przez nią usług.
 • Klient może wystąpić do Spółki z żądaniem podania czy Spółka przetwarza jego dane osobowe oraz o szczegółach przetwarzania zgodnie z art. 15 RODO. Spółka udziela dostępu do danych osobowych Klienta przez wydanie kopii jego danych.
 • Klient na podstawie art. 16 RODO ma w każdym czasie prawo do żądania sprostowania jego danych osobowych, w szczególności jeżeli jego dane osobowe są nieprawidłowe. Spółka może odmówić sprostowania danych osobowych, chyba że Klient w rozsądny sposób wykaże nieprawidłowości danych, których sprostowania się domaga.
 • Spółka uzupełnia i aktualizuje dane osobowe na żądanie Klienta. Spółka ma prawo odmówić uzupełnienia danych, jeżeli uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania danych. Spółka uzupełniając dane może polegać na oświadczeniu Osoby, chyba że będzie to niewystarczające w świetle przyjętych przez Spółkę procedur, prawa lub zaistnieją podstawy, aby uznać oświadczenie za niewiarygodne.
 • Spółka na żądanie Klienta niezwłocznie usuwa pozyskane od niego dane osobowe, jeżeli:
 • dane nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane, ani przetwarzane w innych zgodnych z prawem celach;
 • zgoda na przetwarzania danych została przez Klienta cofnięta;
 • Klient wniósł sprzeciw względem przetwarzania danych;
 1. dane przetwarzane były niezgodnie z prawem;
 2. konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego.
 1. Spółka na żądanie Klienta dokonuje ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy:
 1. osoba kwestionuje prawidłowość danych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Osoba sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. spółka nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne Osobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. osoba wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacja – do czasu stwierdzenia, czy po stronie Spółki zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

W trakcie ograniczenia przetwarzania Spółka przechowuje dane, natomiast nie przetwarza ich (nie wykorzystuje, nie przekazuje) bez zgody Klienta, którego dane dotyczą, chyba że jest to konieczne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

 1. Spółka niezwłocznie powiadamia Klienta oraz każdego odbiorcę, któremu dane osobowe Klienta zostały przekazane zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności, o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych, chyba że takie powiadomienie okaże się niemożliwe lub będzie wymagać od Spółki niewspółmiernie dużego wysiłku.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszej Polityki Prywatności, jeżeli jest to konieczne do dostosowania prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie ochrony danych osobowych do obowiązujących przepisów prawa lub konieczność zmiany wynika z uzasadnionych potrzeb Spółki.
 • O zmianie postanowień Polityki Prywatności Spółka zobowiązuje się poinformować Klientów, jeżeli zmiana dotyczy bezpośrednio przekazanych Spółce danych osobowych.
 •  Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na niniejszy adres e-mail: kontakt@zdalnewalne.pl
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami!

Potrzebujesz informacji dotyczących systemu, płatności lub innych. Napisz do nas lub zostaw nam swój nr telefonu. Odpiszemy lub oddzwonimy tak szybko jak to możliwe.

  Legal Tech Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, a także dynamicznie zmieniającym się przepisom prawa powszechnie obowiązującego stworzyła platformę do prowadzenia Walnych Zgromadzeń Wspólników, a także Rad Nadzorczych Spółek kapitałowych w formie zdalnej.