POLITYKA PRYWATNOŚCI

REGULAMIN PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Legal Tech Solutions Spółka z o.o. z siedzibą w Chorzowie 41-500, przy ul. Wolności 40/24, jako Administrator Danych Osobowych, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 106/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. rozporządzenie ogólne UE (w skrócie RODO) przetwarza dane osobowe.

1. Dane osobowe zgodnie z definicją zawartą w RODO to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowania osoby fizycznej w jakiejkolwiek formie (za pomocą pisma, dźwięku, obrazu), takie jak np.: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mailowy, PESEL, NIP.

W poszczególnych działach Legal Tech Solutions Spółka z o.o. prowadzone są bazy danych osobowych klientów, które są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z polityką bezpieczeństwa Legal Tech Solutions Spółka z o.o.

2. Bazy danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w RODO to każdy posiadający strukturę zbiór danych o charakterze osobowym, dostępny według określonych kryteriów. Legal Tech Solutions Spółka z o.o. posiada bazy danych pracowników, klientów, dostawców, osób współpracujących, do których dostęp mają wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy.

3. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w RODO to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, przechowywanie, usuwanie, udostępnianie, opracowywanie.

4. Legal Tech Solutions Spółka z o.o. przetwarza dane osobowe w następujących celach:

1. realizacji umów cywilno-prawnych zawieranych z klientami
2. realizacji transakcji handlowych
3. realizacji zleceń na podstawie zamówień złożonych przez klientów
4. realizacji usług wsparcia technicznego dla klientów
5. przeprowadzania działań marketingowych, w szczególności: sprzedaży premiowych, konkursów, promocji, akcji informacyjnych,
6. wysyłki za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomości marketingowych i handlowych, newsletterów, związanych z produktami i usługami oferowanymi przez Legal Tech Solutions Spółka z o.o.
7. kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem automatycznych systemów wywołujących w celach marketingowych i handlowych związanych z produktami i usługami oferowanymi przez Legal Tech Solutions Spółka z o.o.
8. wysyłki drogą pocztową wiadomości marketingowych i handlowych, związanych z produktami i usługami oferowanymi przez Legal Tech Solutions Spółka z o.o.

5. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Legal Tech Solutions Spółka z o.o. danych osobowych oparte jest na następujących podstawach prawnych:

I. zgodzie wyrażonej przez klientów zgodnie z obowiązującym prawem, w tym z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (w tym telefonicznych połączeń głosowych i wiadomości SMS);
II. na prawnie uzasadnionym interesie Legal Tech Solutions Spółka z o.o. jako Administratora Danych Osobowych, o którym mowa w artykule 6 ust. 1 pkt f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (“RODO”) – w przypadku wysyłki drogą pocztową wiadomości marketingowych – w przypadku wysyłki wiadomości marketingowych i handlowych drogą pocztową.

Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych we wskazanych powyżej celach przez osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:
1. uniemożliwi realizację transakcji handlowych
2. uniemożliwi wykonanie realizacji zawartych umów cywilno-prawnych
3. uniemożliwi wysyłanie klientom komunikacji handlowej i marketingowej na zasadach wskazanych w niniejszej informacji – w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (w tym telefonicznych połączeń głosowych i wiadomości SMS.
4. może uniemożliwić wysyłanie klientom komunikacji handlowej i marketingowej na zasadach wskazanych w niniejszej informacji.
III. Państwa dane możemy przekazywać naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania lub działania na Państwa rzecz.

IV. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy także z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Państwa dane osobowe następującym odbiorcom:
1. podmiotom obsługującym nasz system informatyczny oraz teleinformatyczny;
2. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
3. podmiotom prowadzącym działalność kredytową (banki), leasingową, faktoringową;
4. podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową;
5. agencjom/instytutom badawczym działającym na nasze zlecenie;
6. podmiotom nabywającymi wierzytelności.
6. Legal Tech Solutions Spółka z o.o. jako Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić przetwarzane dane osobowe. Dane osobowe są przechowywane przez Legal Tech Solutions Spółka z o.o. lub przez podmioty przetwarzające dane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone tj. przez cały okres obowiązywania zgody oraz przez okres wymagany przepisami prawa (w szczególności przepisy prawa podatkowego i okres przedawnienia roszczeń) po jej cofnięciu.

8. Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane przysługują prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, osoby, których dane są przetwarzane uprawnieni są do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).
Ponadto, osoby , których dane są przetwarzane mają prawo do:

a) żądania dostępu do danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Legal Tech Solutions Spółka z o.o. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Legal Tech Solutions Spółka z o.o. dostarczy na każde żądanie kopię danych osobowych, podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, Legal Tech Solutions Spółka z o.o. może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych

b) sprostowania danych osobowych, które dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoby których dane są przetwarzane mają prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

c) usunięcia danych (“prawo do bycia zapomnianym”); osoby których dane są przetwarzane mają prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących swoich danych osobowych, a Legal Tech Solutions Spółka z o.o. ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie dane osobowe,

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych; w takim przypadku, Legal Tech Solutions Spółka z o.o. wskaże na żądanie takie dane, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,

e) przenoszenia danych osobowych; pod pewnymi warunkami osoby których dane przetwarzane mają prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, przetwarzane przez Legal Tech Solutions Spółka z o.o.

f) sprzeciwu; w pewnych okolicznościach osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw do organu nadzorczego – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych, a na Legal Tech Solutions Spółka z o.o. ciążyć może obowiązek zaprzestania przetwarzania takich danych osobowych.

9. Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

10. Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
11. Legal Tech Solutions Spółka z o.o. nie posiada Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
12. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych tel. 503909805, e-mail: kontakt@zdalnewalne.pl

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami!

Potrzebujesz informacji dotyczących systemu, płatności lub innych. Napisz do nas lub zostaw nam swój nr telefonu. Odpiszemy lub oddzwonimy tak szybko jak to możliwe.

    Legal Tech Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, a także dynamicznie zmieniającym się przepisom prawa powszechnie obowiązującego stworzyła platformę do prowadzenia Walnych Zgromadzeń Wspólników, a także Rad Nadzorczych Spółek kapitałowych w formie zdalnej.