REGULAMIN

Regulamin portalu

1. Postanowienia ogólne

a. Podmiot prowadzący serwis wraz z danymi adresowymi: Legal Tech Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie,
b. Przedmiot i zakres regulaminu
i. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Portalu internetowego prowadzonego pod adresem www.zdalnewalne.pl zarówno przez Odwiedzających jak i przez Klientów.
ii. Portal internetowy stanowi własność i prowadzony jest przez spółkę Legal Tech Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie przy ulicy Wolności 40/24, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS: 0000840163, NIP: 6272767167, REGON: 386008927, która na gruncie niniejszego regulaminu występuje jako Usługodawca.
iii. Usługodawca może prowadzić również profil na portalach społecznościowych, takich jak facebook.com, linkedin.com czy twitter.com, z tym zastrzeżeniem, iż działalność prowadzona na powyżej wspomnianych portalach społecznościowych, a także na innych niebędących Portalem internetowym ma charakter wyłącznie pomocniczy wobec działalności prowadzonej na Portalu internetowym
Usługodawcy i służyć może jako źródło informacji dla Klienta, platformę do kontaktu z Usługodawcą przez potencjalnego Klienta.
c. Cel serwisu
i. Portal Internetowy Usługodawcy prowadzony jest celem udostępnienia treści w nim zawartych, przekazanie informacji o produktach będących własnością Usługodawcy, umożliwienie założenia konta przez Klienta w celu skorzystania z aplikacji ZDALNEWALNE zgodnie z jej przeznaczeniem,
d. Świadczenie usług
i. Usługi świadczone są w całości drogą elektroniczną.
ii. Usługi świadczone są na terenie całego kraju oraz w państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego – strefy wolnego handlu zrzeszającego kraje Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), z tym zastrzeżeniem, że Posiedzenie może być organizowane dla podmiotu mającego siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
e. Słowniczek pojęć
i. Portal internetowy – platforma internetowa prowadzona pod adresem www.zdalnewalne.pl, składająca się ze stron, podstron i innych narzędzi internetowych, będąca własnością Usługodawcy.
ii. Aplikacja – aplikacja internetowa (webowa) wraz z platformą, na której zarejestrowana jest strona internetowa do obsługi aplikacji ZDALNE WALNE pozwalająca na przeprowadzenie głosowań jawnych i tajnych w szczególności w ramach zgromadzeń wspólników, posiedzeń rad nadzorczych, posiedzeń zarządów (zwanych dalej Posiedzeniami) przy użyciu sprzętu komunikowania się na
odległość.
iii. Usługodawca – Legal Tech Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie przy Wolności 40/24, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000840163, NIP: 6272767167, REGON: 386008927.
iv. Odwiedzający – każda osoba fizyczna i prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną posiadająca dostęp do komputera lub innego urządzenia elektronicznego podłączonego do sieci internetowej korzystająca z Portalu internetowego.
v. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną posiadająca dostęp do komputera lub innego urządzenia elektronicznego podłączonego do sieci internetowej korzystająca z Portalu internetowego, która poprzez wypełnienie wniosku formularza rezerwacyjnego występuje do Usługodawcy z zaproszeniem do zawarcia umowy o świadczenie usług.
vi. Płatność online – forma płatności wybrana przez Klienta będąca jednym z elementów rezerwacji usługi Aplikacji udostępniana przez Usługodawcę.
vii. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1).
viii. Regulamin – niniejszy regulamin Portalu internetowego.
ix. Formularz rezerwacji – formularz udostępniony na Portalu internetowym usługodawcy w postaci aktywnych pól, którego wypełnienie oraz następnie zaakceptowanie poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany drogą mailową skutkuje założeniem konta Klienta.
x. Kodeks Spółek Handlowych (KSH) – Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych

2. Procedura rejestracji Konta Użytkownika oraz ogólne warunki świadczenia usług

a. Korzystanie z Portalu internetowego nie wymaga założenia konta. Korzystanie z Aplikacji wymaga nabycia przez Klienta Pakietu subskrypcji poprzez wypełnienie formularza rezerwacyjnego, wyboru pakietu a następnie jego opłacenia.
b. Klient upoważniony jest do odpłatnego nabycia licencji do korzystania z Aplikacji Usługodawcy w ramach pakietów subskrypcji na zasadach określonych w umowie.
Pakiety subskrypcji przedstawiają się następująco:
● Pakiet subskrypcji jednorazowej – jest to pakiet subskrypcji uprawniający do wykorzystania Aplikacji w celu przeprowadzenia głosowań wyłącznie w ramach jednego Posiedzenia jednego podmiotu prawa. Opłata za pakiet uiszczona zostanie zgodnie z Tabelą opłat.
● Pakiet subskrypcji rocznej – jest to pakiet subskrypcji uprawniający do wykorzystania Aplikacji w celu przeprowadzenia nieograniczonej liczby głosowań na Posiedzeniach wyłącznie jednego podmiotu prawa przez okres jednego roku od dnia dokonania płatności za wybrany pakiet subskrypcyjny samodzielnie. Opłata za pakiet uiszczona zostanie zgodnie z Tabelą opłat.
● Pakiet subskrypcji jednorazowej z zapleczem prawnym – jest to pakiet subskrypcji uprawniający do wykorzystania Aplikacji w celu przeprowadzenia głosowań wyłącznie w ramach jednego Posiedzenia jednego podmiotu prawa przy udzieleniu wsparcia prawnego przez prawników z ramienia Usługodawcy. Opłata za pakietuiszczona zostanie zgodnie z Tabelą opłat.
c. Po dokonaniu wyboru pakietu opisanego w punkcie 2b następuje przekierowanie Klienta do panelu płatności. Panel płatności udostępnia platformę płatniczą Przelewy24. Korzystanie z platformy płatniczej Przelewy24 odbywa się na zasadach określonych w regulaminie tej platformy Po dokonanej płatności oraz pozytywnej jej weryfikacji przez bank Usługodawcy Klient może skorzystać z Aplikacji. Klienci, którzy nie dokonali płatności nie będą mogli skorzystać z Aplikacji.
d. Po nabycia prawa do korzystania z Aplikacji w ramach wybranego Pakietu subskrypcji Klient otrzyma na wskazany w trakcie zakupu adres e-mail dane logowania za pomocą których będzie mógł zalogować się do Aplikacji.
e. Osoby biorące udział w Posiedzeniu zobowiązane są do zalogowania się w dniu prowadzonego Posiedzenia w Aplikacji przy użyciu loginu i hasła, które zostaną im udostępnione drogą mailową na wskazany przez nich adres poczty e-mail po nabyciu przez Klienta prawa do korzystania z Aplikacji.

3. Postępowanie reklamacyjne

a. Każdemu Odwiedzającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu internetowego. Złożenie reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Aplikacji oraz świadczonymi usługami przysługuje Klientowi.
b. Zgłoszenie Usługodawcy reklamacji może nastąpić w szczególności:
i. pisemnie na adres siedziby Usługodawcy: Legal Tech Solutions sp. z o.o. ,ul.Wolności 40/24, 41-500 Chorzów;
ii. elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@zdalnewalne.pl;
iii. elektronicznie za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na
Portalu internetowym.
c. W zakresie pakietu opisanego w punkcie 2b, usługa uważa się za wykonaną z chwilą wysłania Klientowi na podany adres e-mail danych logowania do Aplikacji. Z chwilą wykonania usługi Klient traci prawo do odstąpienia od umowy.

W zgłoszeniu reklamacji Klient lub Odwiedzający zobowiązany jest podać w szczególności następujące informacje:
i. imię, nazwisko, adres korespondencyjny;
ii. wskazać preferowaną formę kontaktu z Usługodawcą, np. podając numer telefonu lub adres e-mail;
iii. rodzaj stwierdzonych wad;
iv. datę wystąpienia wady;
v. okoliczności świadczące o wadliwości produktu;
vi. sposób doprowadzenia do zgodności z zawartą umową.
d. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
e. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta lub Odwiedzającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
f. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga uzyskania od Odwiedzającego lub Klienta dodatkowych informacji lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w zakresie informacji podanych w reklamacji, czas rozpatrzenia reklamacji przedłuża się o czas niezbędny do rozpatrzenia przez Usługodawcę reklamacji, nie dłużej jednak niż
14 dni od dnia uzyskania przez Usługodawcę dodatkowych informacji. O wydłużeniu czasu do rozpatrzenia reklamacji, Usługodawca powiadomi Odwiedzającego lub Klienta w tej samej formie co złożona reklamacja.
g. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, jeżeli Klient w momencie zawarcia umowy wiedział o wadzie.
h. Klient ma prawo odstąpić od zawartej umowy, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta usunie wady. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli wady były już usuwane przez Usługodawcę albo Usługodawca nie uczynił zadość obowiązkowi usunięcia wad.
i. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieistotne wady Produktu.

4. Ochrona praw własności intelektualnej

a. Portal internetowy oraz materiały w nim zawarte takie jak treści tekstowe, multimedialne, grafiki, materiały multimedialne, znaki towarowe, bazy danych czy przygotowane przez Usługodawcę opracowania, a także Aplikacja stworzona przez Usługodawcę będąca częścią składową Portalu podlegają ochronie prawnej przewidzianej w obowiązujących przepisach prawnych, a w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.).
b. Ochronie prawnej, w tym ochronie prawno-autorskiej, podlegają także inne utwory, które powstają na podstawie umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Klientem.
Ochrona prawna utworów obejmuje zawartą w nich treść, formę, sposób wyrażenia, przyjęte rozwiązania oraz wszelkie inne składniki, które stanowią przejaw działalności twórczej Usługodawcy i mogą lub stanowią przedmiot ochrony na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
c. Wszelkie prawa, a w szczególności prawa autorskie osobiste i majątkowe, do umieszczanych na Portalu internetowym materiałów lub oferowanej przez Usługodawcę Aplikacji oraz innych produktów przysługują Usługodawcy, jego przedstawicielom, pracownikom lub innym osobom trzecim, jeżeli na podstawie udzielonego upoważnienia lub na podstawie przepisów prawnych Usługodawca został upoważniony do ich korzystania.
d. Odwiedzający lub Klienci mogą korzystać z materiałów prezentowanych na Portalu Internetowym lub oferowanej im Aplikacji lub innych produktów tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia przez Usługodawcę usług, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Korzystanie z udostępnianych przez Usługodawcę materiałów, Aplikacji lub innych oferowanych produktów w innym zakresie lub formie może nastąpić tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Usługodawcy lub osoby przez niego upoważnionej. Zabrania się w szczególności zwielokrotniania, modyfikowania, blokowania, publicznego odtwarzania i udostępniania Portalu internetowego, umieszczanych w nim materiałów oraz Aplikacji lub oferowanych przez Usługodawcę produktów. Zabrania się również pobierania zawartości baz danych i wtórnego ich wykorzystywania w całości lub w części.

5. Polityka prywatności

Dokument polityki prywatności jako odrębny dokument stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

6. Postanowienia końcowe

a. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Odwiedzających oraz Klientów w wersji elektronicznej na stronie Portalu internetowego (www.zdalnewalne.pl ).
b. Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część umowy o świadczenie usług zawieranej pomiędzy Usługodawcą a Klientem. Regulamin udostępniany jest
Odwiedzającym oraz Klientom w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.

Regulamin dostępny jest również w formie pliku PDF (pobierz ),który umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie.
c. Korzystając z Portalu internetowego zarówno Odwiedzający jak i Klient oświadczają, że zapoznali się z treścią postanowień uregulowanych w niniejszym Regulaminie, polityce prywatności oraz w innych dokumentach dostępnych na Portalu internetowym. Odwiedzający oraz Klient zobowiązani są stosować się do ich postanowień i nie podejmować żadnych działań, które stałyby w sprzeczności z zawartymi w nich uregulowaniami.
d. Produkty prezentowane na Portalu internetowym nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią skierowane do Usługodawcy zaproszenie do zawarcia umowy.
e. Klient jest zobowiązany do korzystania z Portalu Internetowego oraz Aplikacji w sposób zgodny z prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami Regulaminu oraz celami. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za przekazane Portalowi Internetowemu oraz Aplikacji treści oraz konsekwencje ich zamieszczenia i publikacji, w szczególności w świetle Ustawy o prawie autorskim. Zakazane jest wszczególności przekazywanie za pośrednictwem Portalu Internetowego oraz Aplikacji treści i materiałów szkalujących, oszczerczych, zawierających groźby, obscenicznych, pornograficznych, pedofilskich, nienawistnych, rasistowskich, nawołujących do przemocy politycznej, rasistowskiej i ksenofobicznej, jak również treści naruszających prawo własności, prawo do wizerunku, ochrony prywatności innych osób, które skutkują odpowiedzialnością cywilną lub karną
f. Do korzystania z Portalu Internetowego, w tym do przeglądania oferowanych przez Usługodawcę Produktów, nie jest wymagana rejestracja.
g. W celu korzystania z Portalu internetowego zarówno Odwiedzający jak i Klient powinien posiadać sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu i mieć zainstalowaną jedną z następujących przeglądarek internetowych: Firefox, Google Chrome, Opera, Edge, Safari.
h. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany te nie dotyczą usług przyjętych do realizacji przez Usługodawcę. O zmianach Regulaminu Usługodawca będzie informował na stronie głównej Portalu internetowego oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie osoby odwiedzające Portal internetowy powinny powstrzymać się od korzystania z niego.
i. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
j. Korzystanie przez Odwiedzających lub Klientów z Portalu internetowego po wprowadzeniu zmian Regulaminu stanowi jego akceptację.
k. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Załączniki:
1. Polityka prywatności (zobacz)

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami!

Potrzebujesz informacji dotyczących systemu, płatności lub innych. Napisz do nas lub zostaw nam swój nr telefonu. Odpiszemy lub oddzwonimy tak szybko jak to możliwe.

    Legal Tech Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, a także dynamicznie zmieniającym się przepisom prawa powszechnie obowiązującego stworzyła platformę do prowadzenia Walnych Zgromadzeń Wspólników, a także Rad Nadzorczych Spółek kapitałowych w formie zdalnej.