Zgromadzenie akcjonariuszy za pośrednictwem Internetu - Zdalne Walne

Przyjęta przez sejm ustawa, która stanowi tak zwaną Tarczę Antykryzysową, znowelizowała między innymi Kodeks Spółek Handlowych. Ustawa ta rozszerzyła możliwość przeprowadzenia walnego zgromadzenia akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w spółkach akcyjnych. Wyjaśniamy dziś więc, o czym pamiętać organizując walne zgromadzenie online akcjonariuszy.

Nowe możliwości odbywania zgromadzeń

Dzięki tarczy antykryzysowej, walne zgromadzenie online jest znacznie prostsze do zorganizowania przez firmy, których umowy dotychczas nie przewidywały takiego trybu. Rada nadzorcza ma za zadanie ustanowić regulamin, który określał będzie szczegółowe zasady udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Warto dodać, że postanowienia, które mogłyby znaleźć się w takim regulaminie są, w przypadku niektórych spółek, już sformułowane w regulaminach uchwalonych przez walne zgromadzenie akcjonariuszy (WZA) lub w ogłoszeniach o zwołaniu WZA. Wystarczy wtedy jedynie ich zatwierdzenie przez radę nadzorczą. Zgodnie z nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych, rada nadzorcza może podejmować uchwały, a zatem również zatwierdzać regulamin w trybie zdalnym, o ile nie sprzeciwiają się temu postanowienia statutu.

Warunki techniczne – jakie należy spełnić?

Przepis art. 4065 § 1 k.s.h. do technicznych możliwości wykorzystania środków komunikacji elektronicznej zalicza:

  • walne zgromadzenie online transmitowane musi być w czasie rzeczywistym,
  • należy zapewnić możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głowa przed lub w toku walnego zgromadzenia,
  • należy zapewnić dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w walnym zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia.

Transmisja w czasie rzeczywistym

Transmisja obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym polega na przekazywaniu na bieżąco obrazu i dźwięku rejestrowanego w miejscu obrad za pomocą dowolnie wybranej techniki transmisji danych. W praktyce wykorzystywany jest z reguły przekaz danych za pośrednictwem Internetu. Walne zgromadzenie online może mieć zróżnicowany charakter i zakładać na przykład audiowizualny przekaz obrad WZA śledzony na ekranie komputerów osobistych akcjonariuszy, bądź na specjalnych telebimach dostępnych w określonych miejscach transmisji.

Komunikacja dwustronna

Dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym przewiduje transfer danych od akcjonariuszy do miejsca obrad. Chodzi tutaj o możliwość uczestnictwa w tak zwanej telekonferencji. Walne zgromadzenie online pozwala na wykonywanie większości uprawnień składających się na prawo uczestniczenia w zgromadzeniu, a w szczególności zabieraniu głosu w dyskusji oraz składanie wniosków formalnych i projektów uchwał.

 

Jeśli jesteś akcjonariuszem i Twoja firma musi zorganizować walne zgromadzenie online serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Skierowana jest ona przede wszystkim do zarządów, udziałowców i członków rad nadzorczych. Zaufały nam już fundacje, stowarzyszenia czy kluby sportowe – zaufaj i Ty!

Legal Tech Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, a także dynamicznie zmieniającym się przepisom prawa powszechnie obowiązującego stworzyła platformę do prowadzenia Walnych Zgromadzeń Wspólników, a także Rad Nadzorczych Spółek kapitałowych w formie zdalnej.