Podstawa prawna - obsługa głosowań - Zdalne Walne

31 marca 2020 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Nowe rozwiązania w funkcjonowaniu spółek – obsługa głosowań online

Podpisana Ustawa wprowadza znowelizowane przepisy, w których znajdują się takie zapisy jak: rozwiązania dokonujące zmiany w funkcjonowaniu spółek prawa handlowego, poprzez wprowadzenie w Kodeksie Spółek Handlowych możliwości przeprowadzenia przez spółkę obsługi głosowń onlinewalnego zgromadzenia z udziałem oraz głosowaniem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności posiadania stosownego upoważnienia w statucie.

Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 234 1 k.s.h.: „§ 1. Udział w zgromadzeniu wspólników można wziąć także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. O udziale w zgromadzeniu wspólników w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie.

2. Udział w zgromadzeniu wspólników, o którym mowa w § 1, obejmuje w szczególności:

1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w zgromadzeniu wspólników, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad zgromadzenia wspólników, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad zgromadzenia wspólników, i

2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku zgromadzenia wspólników.

3. Rada nadzorcza, zaś w jej braku wspólnicy, określą w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji wspólników i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. Przyjęcie regulaminu może nastąpić uchwałą wspólników bez odbycia zgromadzenia, jeżeli wspólnicy reprezentujący bezwzględną większość głosów wyrażą na piśmie zgodę na treść tego regulaminu.”

Zgodnie z nowym brzmieniem Art. 406 5 § 1. „Udział w walnym zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że statut spółki stanowi inaczej. O udziale w walnym zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie”.

Obsługa głosowań – Zgodność z przepisami

Ważnym aspektem również jest wskazanie na przepisy dotyczące RODO, gdzie proponowane rozwiązania ułatwiające akcjonariuszom oraz udziałowcom wykonywanie ich praw, w tym udział i głosowanie na Walnych Zgromadzeniach, wpisują się w założenia i cel Dyrektywy 2007/36/WE w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym (Shareholders’ Rights Directive) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającej Dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania. Rozwiązanie przez nas proponowane jest nie tylko bezpieczne ze względu na pełną zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, a także co najważniejsze poprzez innowacyjność z pewnością ułatwi funkcjonowanie spółek kapitałowych ze względu na ciągły rozwój aplikacji przez pion informatyczny.

Legal Tech Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, a także dynamicznie zmieniającym się przepisom prawa powszechnie obowiązującego stworzyła platformę do prowadzenia Walnych Zgromadzeń Wspólników, a także Rad Nadzorczych Spółek kapitałowych w formie zdalnej.